Пульт World Vision T62D, T70, T61M, T62M, T65M (DVB-T2) HUAYU