Пульт CADENA SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N (DVB-T2) HUAYU